Ɛsɛbayili wanɩ bʋa kʋ adʋ biblǝ li - 2

Nʋ tʋ ɛfʋ yɛ mɩakʋtʋnʋ ɛsɛbayili wanɩ bʋa kʋ adʋ  biblǝ li nɩɩ mɩakʋtʋ tɛ ɔta tʋ ɛsɛ wanɩ tʋ nʋ ɛfʋ nʋ, dʋ nʋ amɩ ɛkʋtɛ ɛsɛ nʋ ɛfʋ nʋ, nʋ ɔnʋ ɛsɛ nʋ ɛfʋ nʋ wanɩ li.

Tʋ ɛsɛzɛlɛ wanɩ lɛ Global Recording Network (GRN) sʋ, kʋ ata la aka wʋ une nʋ kʋyɔ gbɔwa nɩɩ kʋyɔ zɔ wa nʋ tʋ ɛfʋ yɛ (siti) yɛ. Ɩdʋ ka ɛtʋ ; ɩma tʋ ɛkʋ yɛ dʋ nʋ inye yɛ li dza yɔka ɔlʋ ɛdɩ nʋ ɛdɩ ayʋ ɔkpɔkɔ.

Miewlesɛ nʋ alɛnɛ mɩaka kʋ ɔlʋ ɛdɩ nʋ ɛdɩ manʋ tʋ ɛsɛ yɛ.

Thumbnail image
Partager