Ikpɔsɔ asʋ nʋ ɔɣa

Wʋsɛ nʋ ɩkpɔsɔvlɩnɩ, ɛdɩ wanɩ meyǝdʋ mɩ nʋ Ɩkpɔsɔ yɛ asʋ, ɔɣa nʋ oŋlo li.

Ɛdɩ ka alʋ wanɩ anadʋ ʋvʋ nʋ ɛtʋfue alʋ wanɩ ɛsɛmʋbɛ nɩɩ ɛsɛsʋdza mʋ. Bʋa ɛdɩ ta lɛ ka alʋ wanɩ aɣa ɛsɛmʋbɛ (suku). Mɩakʋtʋ tɛ ɔta tʋ ɛkʋ wanɩ bene-bene tʋ nʋ ɛfʋ nʋ, kɩmakʋtʋ yɔ nazadʋ nɩɩ yɔwɔ alɛ. Wʋatɛnʋ nʋ ɔmeyǝdʋ nʋ Akpɔsɔ ɛdɩ nʋ ɛdɩ nʋ ɔlʋ ɛdɩ nʋ ɛdɩ bʋa kʋ afʋ ɩkpɔsɔdɩ yɛ nʋ inye yɛ li dza.

Wʋatɛ mɩ nʋ ayɛlʋtɛ amɩsʋ la nʋ aɣlakpɔ.

 

Alpha

Ɩkpɔsɔ yɛ ayʋ asʋ inuazɛvlɩ ɛfʋa wanɩ bʋa kʋ mɩakʋkʋ zɛvɩ nʋ ɛmɛ,  kɔmezǝdu mɩ nʋ ɩdɩ yɛ ayʋ asʋ nʋ́ ɛsɛsʋdza la nʋ tɛ.  Mɩakʋtʋ zɔ wʋ nʋ kʋwa ɔlʋ bawʋa mɩ ɛsɛ, ɛsɛ nʋ amɩ kristoliekualɛ yɛ li,  mɛ nʋ amɩ  ɩdɩasʋ yɛ kɔmalɛ nʋ ʋdɔ.  
Mɩewlesɛ

Mɩ alʋ wanɩ bʋa kʋ mɩeyi nʋ ɔɣa Ɩkpɔsɔ nɩ mʋa,  ɛkʋŋlo dɩnɩ bʋa kʋ abeyǝdu mɩ kɩmeyi nʋ ɛkʋɣa kɔbʋɛ la nʋ tɛ.
Mɩewlesɛ.

Mʋ mɩanʋ flase nʋ emǝ mʋa,  mɛ ɛmɛ la kʋ mɩakʋtʋ zɛvɩ ɩvlɩ yɛ bʋa kʋ ɔmeyǝdu mɩ kɩmeyi nʋ ɔɣa Ɩkpɔsɔ,  nʋ tɛ ɔlɔdɩ neyǝdu mɩ bɩ.  
Mɩewlesɛ.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.