Asʋ

Téléchargements: 

Mɩamʋ nʋ tʋ ɛfʋ yɛ ɛsɛbayili iku- iku ɛdɩ wanɩ maka kɩmatʋmʋ ɛfʋ yɛ mɩdʋ ka amɩ ɛsɛyi yɛ nʋ ɛkʋɣa  nʋ ɩkpɔsɔdɩ li. Ayɛlʋtɛ iwledu...

Miewlesɛ.

Lire400x300.jpg